Reklamační formulář

Pro uplatnění reklamace si prosím stáhněte------------------Reklamační formulář (PDF)----------------- a postupujte podle instrukcí.

Reklamační řád

1. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se objevila vada. Případné prodloužení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není v souladu s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.

5. Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, která je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadný. Společnost Shooos s.r.o. provozující e-shop www.shooos.sk je oprávněna odmítnout převzetí k reklamačnímu vybavení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktura) na adresu: Obchod Shooos, Miletičova 5, 821 08 Bratislava

© SHOOOS