VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky

Prodávajícím je společnost Shooos s.r.o., Nábr. L. Svobodu 44, 81102 Bratislava, která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 4409 / B, IČ: 31342965, DIČ: SK2020801101, tel. +421910950650, e-mail: [email protected] (dále jen prodávající).

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí. Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, které nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.

 

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty obvykle nelze vrátit poštou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Kupující může objednávat zboží prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího.

Po vložení zboží do košíku vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby". Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Odeslanou objednávku potvrdí prodávající neprodleně kupujícímu e-mailem.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), která je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, pokud kupující již uhradil cenu za objednávku, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí.

Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje při objednávce, nedostupnost kupujícího atd).

Cena zboží a platební podmínky

Prodávající je plátcem DPH.

K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží. Cena dopravy je odvozena z celkové hodnoty objednaného zboží. Sazba za dopravu zboží je viditelná v objednávce. Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

Platbu za zboží může kupující uskutečnit buď:

  • Dobírkou - platí jen pro Slovensko, Českou Republiku, Maďarsko, Rumunsko, Polsko
  • v hotovosti na provozu Miletičova 5, Bratislava
  • bezhotovostně platebním systémem PayPal,
  • bezhotovostně platební kartou

Platba za zboží je jménem kupujícího. V EUR pokud je kupující ze země Eurozóny, nebo v CZK pokud je kupující z České Republiky, v RON pokud je kupující z Rumunska, v HUF pokud je kupující z Maďarska, v PLN pokud je kupující z Polska, v GBP pokud je kupující z Británie , v CHF pokud je kupující ze Švýcarska.

Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu v .PDF elektronickou formou na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

Přeprava a dodání zboží

Prodávající zajišťuje dopravu zboží kurýrní službou. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

Zboží je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, který byl upraven podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží , které bylo po dodání nenávratně smíchaná s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal z hygienických důvodů jej nelze vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, jestliže porušil jejich původní obal.

Pokud se nejedná o případ uvedený v čl. 5.1 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odeslán ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář ke stažení zde.

Zboží na vrácení musí být:

  • nepoškozené,
  • kompletní (včetně originál balení, štítků, případně dokumentace),
  • včetně přiloženého dokladu o koupi.

V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu poštou.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. V případě uhrazení zboží na dobírku bude peněžní prostředky vráceny na bankovní účet v ostatních případech budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vracení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Pokud je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ztrácí darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek .

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, na které bylo uplatněno více slevových kupónů jako jeden, nebo pokud je použita více než 20% sleva na již zlevněné zboží.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, v znění pozdějších předpisů)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, a pokud chybí dohoda, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží a na základě reklamy jimi vykonávané,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá kvalitou nebo provedením domluvené vzorky nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určené podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v článku. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží.

Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozu, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Záruka a reklamace

Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy. Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura, pokladní blok).

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se objevila vada. Případné prodloužení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není v souladu s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží.

Pokud se vyskytne u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna vlastností zboží, která je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadný. Společnost Shooos s.r.o. provozující e-shop www.shooos.cz je oprávněna odmítnout převzetí k reklamačnímu vybavení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Provozovatel tímto informuje uživatelů (spotřebitelů), že jakékoliv svá práva a nároky si mohou vůči provozovateli uplatňovat i v rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO). Stejně i nároky provozovatele vůči uživatelům (spotřebitelům) mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Stížnost může být podána prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, protože stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů. V případě jakýchkoliv problémů může uživatel kontaktovat provozovatele e-mailem.

Ochrana osobních údajů

Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkům v rámci objednávky zboží či zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu www.shooos.sk jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů (dále jako "ZOOU"). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.

Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. č. 122/2013 CFU souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vybavení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví a apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

Zákazník má podle zák. č. 122/2013 CFU v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:

Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány,

ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,

ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotčené osoby.

Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:

zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

Závěrečné informace

Dohled nad poskytováním Slovenská obchodní inspekce, poštovní přihrádka 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v Slovenské republice.

© SHOOOS